www.kalsigorta.com

Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası
POLİÇE KAPSAMI VE KONUSU :
Mali müşavirlik mesleki mesuliyet sigortası, sigortalının, T.C. sınırları içerisinde mesleği ifa ederken yaptığı hatalı eylemler sebebiyle husule gelebilecek üçüncü şahısların zararlarını ve tazminat taleplerini teminat altına almaktadır.

Hatalı eylemler, her türlü gerçek veya iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, hat, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme ve gizliliği ihlal anlamına gelmektedir.

EK TEMİNATLAR :

Bu poliçeye göre poliçe teminatında bildirilen bir hasar talebi ile ilgili mahkemeye şahit olarak katılan kişiler için, savunma masrafları mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için,günlük olarak aşağıdaki masrafları içerecektir.
(i) Sigortalı'nın her bir sahibi , ortağı veya yöneticisi 500 YTL
(ii) Yukarıdaki (i)'de belirtilmeyen herhangi bir Sigortalı çalışanı 250 YTL
Bu ilave için hiçbir Muafiyet uygulanmayacaktır.

Sigortalının yasal sorumluluğunda bulunan ve poliçe dönemi içinde mesleki hizmetlerin yerine getirilmesi ve yerine getirilmemesi sırasında tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan üçüncü şahısa ait dökümanlar ile ilgili tazminat, sigortalının bu dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri de içerecektir.

Ancak bu kayıp veya hasar, dökümanlar taşıma halindeyken veya sigortalının nırmal faaliyetleri sırasında güvendiği kişilerin emanetindeyken oluşmalıdır. Kaybolmuş veya unutulmuş dökümanın sigortalı tarafından özenli bir şekilde araştırılmış olmalıdır. Bu gider ve masrafları içeren talep tutarı fatura ile belgelenecek, ayrıca hesaplar sigortacı tarafından önerilen ve sigortalının kabulu ile görevlendirilen yetkili bir kişinin onayına tabi olacaktır. Sigortacı, aşınma, yıpranma ve / veya zaman içinde bozulma, güve ve haşarat veya sigortalının kontrolü dışındaki diğer hususlardan kaynaklanan taleplerden sorumlu olmayacaktır.

Bu ek teminat, sorumluluk limitinin bir parçası olup ve buna eklenmeyecektir. Bu ek teminat, bir alt sorumluluk limitine tabidir. Bu ilave kapsamındaki her bir talep için muhafiyet uygulanacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR :

1.Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar açısından T.C. hukuku geçerli olacaktır ve geçerli mahkeme T.C. mahkemeleridir.
2. Geriye yürürlülük tarihi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl geriye alınmıştır.
3. Teminat claims made (talebe dayalı) esasıyla verilmiştir.
4. Aşağıda belirtilen haller ve hususlar sigorta teminatı dışındadır.
a. Rekabet ve ticaretin engellenmesi haksız rekabete ilişkin yasa ve kuralların ihlali
b. Bedensel Yaralanma veya Maddi Varlıkların Hasarı'ndan ileri gelen veya bunlara dayanan veya ilişkili olan durumlar
c. Sözleşme Sorumluluğu / Performans Garantileri
d. Masrafların Tahmini
e. Suç Teşkil Eylemler
f. Ayrımcılık / İstihdam
g. Sigortalının acze düşmesi, iflası veya yönetimin kayyım idaresine geçmesi,
h. Sigortalının dahil olduğu bir birlik,ortaklık veya ortak girişim tarafından gerçekleştirilen bir işten kaynaklanan veya bunlara dayanan veya bunlarla ilişkili olan ve Sigortalı aleyhine ileri sürülen durumlar
i. Mekanik arıza, elektrik kesintisi, kısmi veya tam kesinti olmak üzere elektrik arızası; veya telekomünikasyon veya uydu sistemleri arızası gibi hususlardan ileri gelen veya bunlara dayanan veya bunlarla ilişkili durumlar
j. Herhangi bir başka sigorta teminatında olan durumlar
k. Sigortacı, lisans, patent veya ticari sırların ihlalinden veya usulsüz kullanımından ileri gelen, hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.
l. Çevreyi kirleten maddelerin atılması, dağıtılması, serbest bırakılması, dolaşımı veya kaçağı nedenleriyle veya çevreyi kirleten maddeleri test etme, izleme, temizleme, imha etme, enterne etme, iyileştirme, zehirden arındırma veya etkisiz hale getirme, veya çevreyi kirleten maddelerin etkilerinin saptanması veya giderilmesi gibi hususlardan kaynaklanan veya bunlara dayanan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir talep
m. Önceden yapılmış veya halihazırdaki bir talep, veya bir talebe neden olabilecek herhangi bir durumun poliçenin başlangıç tarihinden itibaren sigortalı tarafından makul olarak bilindiği haller
n. Geriye yürürlülük tarihinden önce ilk kez gerçekleşen, yapılan veya ihmal sonucu oluşan hatalı eylemden kaynaklanan, bunlara dayanan, bunlarla ilişkili durumlar.
o. Sigortalının aldığı ticari borç veya sigortalının bir borç için verdiği garanti ile ilişkin olan durumlar.
p. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, veya bunların hükümdarlığında bulunan herhangi bir bölgede; veya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya bunların hükümdarlığında bulunan herhangi bir bölgede alınmış bir mahkeme kararının uygulanması ile ilişkili tüm açılmış olan veya beklemekte olan davalar, işlemler,yargılamalar, veya soruşturmalar.
q. Her türlü devlet veya hükümet ya da yerel yönetimler ya da herhangi bir siyasi ya da terörist organizasyon tarafından yapılan veya bu kuruluşların emri ile gerçekleştirilen, (ilan edilmiş veya herhangi bir şekildeki) savaş, terörizm, savaş benzeri eylem, askeri, terörist veya gerilla eylemleri, sabotaj, silah kullanımı, (ilan edilmiş veya edilmemiş) çatışmalar, isyan, ihtilal, toplumsal kargaşa, başkaldırı, yönetime el koyma, müsadere, millileştirme veya mal varlığının yok edilmesi veya mal varlığına zarar verilmesi gibi durumlardan dolayı veya bu tür nedenlerle ortaya çıkan durumlar.
r. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 4. Maddesinde belirtilen her bir istisna

 

Şirket Haberleri

Mehmetçik'in Sigortası Anadolu Sigorta'dan
Anadolu Sigorta vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlarımız ile TSK personeli için uygulayacağı ve Anadolu Sigortanın acenteliğini üstlenen Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Limitet Şirketi aracılığı ile hizmete sunacağı Mehmetçik Yaşam Sigortası sözleşmesini geçtiğimiz günlerde imzaladı.
DEVAMINI OKU