www.kalsigorta.com

GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARI İÇİN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

(GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞU)

1. Sigorta Konusu

Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlamakta olduğu değerleme raporlarında gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapılması ya da değeri etkileyecek bir bilginin verilmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı, Sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder.

2. Teminat Kapsamı 

a) Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında sigortacı tarafından karşılanabilmesi için,

Ø Poliçede belirtilen sigorta süresi içinde veya geriye dönüş tarihinden önce olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önce gerçekleşen ve sigortalının sorumluluğunu gerektiren bir olay dolayısıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiş olan bir zararla ilgili bulunması ve

Ø Tazminat talebinin sigorta süresi içinde sigorta şirketine iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak bildirilmiş bulunması

zorunludur. Bu koşulların tamamı hep birlikte gerçekleşmediği sürece, sigortacının sorumluluk sigortası kapsamında hiçbir ödeme yükümlülüğü doğmaz.

b) Geriye dönüş tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçe başlangıç tarihinden 12 ay öncesi, ara vermeden yenilenen poliçelerde ise, yenilenen tüm poliçelerin Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre düzenlenmiş olması kaydıyla, ilk düzenlenen poliçenin başlangıç tarihinden 12 ay öncesidir,

c) Bu sigorta, sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya haksız yahut aşırı tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması durumlarını teminat altına alır.

Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti geçmemek kaydıyla teminat limitinin %10’u ile sınırlıdır. Sigortalı aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda talep sahibinin avukatlık masrafları bu limitin içinde değerlendirilir.

d) Poliçe, üzerinde yazılı olan vade bitim tarihinde sona erer. Yeni bir dönem için sigorta teminatının sağlanması ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça anlaşmaları ile mümkün olacaktır.

e) Coğrafi Saha / Yetkili Mahkeme: Türkiye / Türk Mahkemeleri

f) Sigortalının gözetimi altında faaliyet gösteren üçüncü şahıslar tarafından yürütülen veya planlanan işlerdeki kusurlar sebebiyle sigortalıya düşecek yasal sorumluluklar teminata dâhildir.

g) Bankalar, özel kişiler ve şirketlere verilecek hizmetler teminata dâhildir.

Sayfa 2/5

h) İşbu poliçe sigortalının SPK tarafından verilen Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisansına sahip olması kaydıyla düzenlenmiş olup aksi halde sigortacının yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

3. Teminat Limiti 

Bu sigortanın yürürlük süresi içinde meydana gelecek zararlardan kaynaklanan tazminat talepleriyle ilgili olarak Sigortacının sorumluluğu, bu taleplerin araştırılması, bunlara karşı savunma yapılması veya bunların bir sulh anlaşmasıyla sona erdirilmesi için gerekli masrafların tamamı bakımından, olay başına ve toplamda poliçede belirtilen limiti geçmeyecektir.

Bir hasar durumunda, hasar talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı tazminat limiti esas alınacaktır.

Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal, aşağıdaki koşullarla tek bir olay olarak kabul edilecek ve riziko Sigortacıya ilk yazılı tazminat talebinin yapıldığı anda gerçekleşmiş sayılacaktır.

a) Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri (aynı veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu eylemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir eylem veya kaçınma olarak kabul edilecektir),

b) Aynı zarara yol açan birden fazla eylem veya kaçınma ve/veya

c) Aynı tazminat talebinin aynı poliçe ile teminat altına alınan birden fazla sorumlu kişiye karşı yöneltilmiş olması.

Bir hasar durumunda, tazminat talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı teminat limiti esas alınacaktır.

4. Muafiyet 

Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine ilişkin sorumluluğu, tazminat talebi tutarı ile talebin yerinde olup olmadığının araştırılması ve savunulmasına ilişkin olarak yapılan giderlerin toplamının poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aşan kısmıyla sınırlıdır.

5. İstisnalar

Bu sigorta aşağıdaki durumlardan kaynaklanan tazminat taleplerini karşılamaz;

a) Sigortalı ya da sigortalı adına hareket eden kişilerin veya sigortalının çalışanlarının yöneticisi oldukları bir şirket veya

Ø Sigortalı tarafından yönetilen ya da ağırlıklı olarak kontrol edilen (bağlı şirket vb.) bir şirket veya

Ø Sigortalının operasyonlarıyla finansal olarak ilişkisi bulunan bir şirket (ana şirket, ortak ofis vb.) veya

Ø Çalışanları, Sigortalının operasyonlarına dahil olan bir şirket tarafından öne sürülen tazminat talepleri;

b) Bedeni zararlar ve mal/eşya zararları ile bunlara ilişkin her türlü dolaylı zararlara (sonuç zararlarına) ilişkin tazminat talepleri, Sayfa 3/5

 c) Herhangi bir kusurlu eylem ya da kaçınma nedeniyle meydana gelebilecek kar kaybı, pazar kaybı ya da benzeri her türlü dolaylı zararlara (sonuç zararlarına) ilişkin tazminat talepleri;

d) Sigortalıya taşınır veya taşınmaz bir malın maliki, kiralayanı, işleticisi, bakım yükümlüsü, kullanıcısı, tamir edeni, kiracısı veya işgal edeni sıfatıyla yöneltilen tazminat talepleri;

e) Sigortalının istihdam ettiği kişilere karşı işveren sıfatıyla iş hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği her türlü zarar veya kayıpla ilgili tazminat talepleri;

f) Sigortalının mesleki faaliyetiyle ilgili başka herhangi bir poliçeyle sigorta teminatı altına alınabilecek zararlara ilişkin tazminat talepleri;

g) Sigortalının maliyet düşürme veya zamandan kazanma amacıyla standart dışı bir çalışma yöntemi ya da özel malzeme kullanmak suretiyle göze almış olduğu ek risklerin sonucu olan zararlarla ilgili tazminat talepleri;

h) Genel kabul gören bilim ve teknoloji kuralları çerçevesinde yeterince test edilmemiş planlama veya hesaplama yöntemlerinin uygulanması, kullanımı, seçilmesi sonucunda oluşan zararlara ilişkin tazminat talepleri;

i) Poliçede belirtilen mesleki faaliyete ilişkin yasal düzenlemelere uyulmaması dolayısıyla oluşan zararlara ilişkin tazminat talepleri;

j) Kıyı ötesi veya su altındaki proje/işlere yönelik mesleki hizmetlerden doğan tazminat talepleri;

k) Poliçede belirtilen mesleki faaliyetle ilgili üstlenilen işin tamamı veya bir kısmı için belirlenen zaman limitine uyulmamasından kaynaklanan zararlarla ilgili tazminat talepleri;

l) Verilen özel taahhüt ve garantilerden doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri;

m) Bilgisayar yazılım ve donanımı, gömülü elektronik yonga, entegre devre ya da bilgisayar ekipmanı içinde bulunmayan benzer aygıt veya bu aygıtlara bağımlı sistemlerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan, bunlardan kaynaklanan veya bunları içeren her türlü kayıp, zarar veya masraflar;

n) Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlara ilişkin tazminat talepleri:

a) Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, ya da savaş benzeri operasyonlar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) ve/veya iç savaş

b) Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa, askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri güç ya da zor kullanımı

c) Bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden kişilerin yaptıkları terör eylemleri. Burada terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda şiddet kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan şiddet eylemlerini de içermektedir.

Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı tuttuğu kayıp veya hasarlarla ilgili her türlü dava veya takibatta söz konusu kayıp ya da zararın teminat kapsamında olduğunu ispatlama yükümlülüğü Sigortalıya ait olacaktır.

o) Poliçede belirtilen geriye dönüş tarihi ile sigorta sözleşmesinin yapıldığı tarih arasındaki sürede gerçekleşen ve sigortalının kendisine karşı bir tazminat talebi ile sonuçlanacağını bildiği yahut hesaba katmak zorunda olduğu veya öğrenmekten bilinçli olarak kaçındığı bir olaydan kaynaklanan, veya aynı süre içinde sigortalıya karşı ileri sürülmüş tazminat talepleri

p) İftira ya da karalama sonucu meydana gelebilecek zararlarla ilgili tazminat talepleri; Sayfa 4/5

q) Doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek zararlara ilişkin sorumluluklar;

r) Sigortalıya; müdürlerinin veya çalışanlarının yönetimsel ya da finansal açıdan menfaatleri olan firma veya ortaklıkları tarafından yöneltilebilecek hasar talepleri (söz konusu taleplerin üçüncü kişilerin gördüğü hasarlardan doğmaması şartıyla);

s) Sigortalının, bir tüzel kişinin yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı veya üyesi sıfatıyla ya da kayyumu veya tasfiye memuru gibi bir resmi görevli sıfatıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden doğan sorumluluklar;

t) Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmet sonucu doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri

u) Sigortalının veya çalışanlarının kasten sebep oldukları ve / veya suç teşkil eden hareketleri sonucunda doğan tazminat talepleri;

v) Ticari ve / veya endüstriyel sırların saklanmaması ve / veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar;

w) Kamu kurumlarına verilecek hizmetlerden kaynaklanacak yasal sorumluluklar.

 6. Sigortalının Yükümlülükleri

a) Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutacak ve tazminat talebiyle ilişkili kayıtları sigortacı ve / veya temsilcilerinin inceleme ve yararlanmasına açık bulunduracak, Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir.

b) Bu sigorta ile verilen teminat kapsamı dahilinde, Sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri hakkında karar verme hak ve yetkisi Sigortacıya aittir.

Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da kurumlara karşı sorumluluğunu tamamen veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben ödemede bulunamaz. Aksi durumların tespiti durumunda Sigortalı, sigortadan kaynaklanan bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir şekilde yararlanamaz.

Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat talepleriyle ilgili olarak, kendi yapacağı değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kişi ile dilediği zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak konusunda mutlak şekilde söz sahibidir.

c) Sigortacı, işbu poliçe kapsamında ödemiş olduğu tazminat tutarı için hukuken Sigortalı yerine geçer ve Sigortalının sorumluluğuna eylem ve tutumuyla yol açan kişi ve kuruluşlara rücu etme hakkını kazanır. Sigortalı, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olabilecek Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, belge, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir,

7. Başka Sigortalar 

Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde; Sayfa 5/5

Ø Diğer sigorta veya sigortalar daha önceki bir tarihte yaptırılmış bulunduğu takdirde, sorumluluk önce o diğer sigorta veya sigortalardan karşılanır; eğer o diğer sigorta veya sigortalar yetersiz kalırlarsa, yetersizlik oranında işbu sigorta devreye girer,

Ø Diğer sigorta veya sigortalar daha sonra yaptırılmış oldukları takdirde, işbu sigorta diğer sigortalarla beraber “müşterek sigorta” teşkil eder,

Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden fazla poliçe mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan dikkate alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat talepleri bakımından en fazla bu limite kadar sorumlu olur.