www.kalsigorta.com

Kaza Sigotası
Artan Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile aracınızın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu'na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

Emniyeti Suistimal Sigortası

Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi ve kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar, poliçede yazılı bedeli geçmemek üzere teminat altına alınmaktadır.

Sigortacının tazminat yükümlülüğünün doğması için;

 • emniyeti suistimalin poliçe süresi içinde ve failin işyerinde aralıksız çalıştığı süre içinde yapılmış olması;
 • emniyeti suistimalin, failin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerinde takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

Sigorta teminatı kapsamındaki kişiler 3 gruba ayrılmıştır:

 1. Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve dışında seyahat eden satıcılar,
 2. Ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları,
 3. Diğer personel ve işçiler.
Ferdi Kaza Sigortası

Bir kaza durumunda, yaşanılacak üzüntü bir yana, inanılmaz masraflarla karşı karşıya kalınabilir. Ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.

Bu sigorta kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Ölüm
 • Sürekli sakatlık
 • Gündelik tazminat
 • Tedavi masrafları
 • Deprem

Ölüm teminatı

Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.

Sürekli sakatlık teminatı

Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır.

Sürekli sakatlık teminatı, ölüm teminatından az ve ölüm teminatının iki katından fazla olamaz.

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır:

Gündelik tazminat

Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir.

Gündelik tazminat miktarı 200 gün süreyle ödenebilir.

Her türlü spor kazalarından dolayı ortaya çıkan gündelik tazminatlar 7 günü geçen süreler için ödenir.

Bu tazminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının % 0,025'ini geçemez.

Tedavi masrafları teminatları

Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir.

Bu teminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının %5'ini geçemez.

Ölüm hali ve sürekli sakatlık teminatları birlikte sigorta edilebilir. Gündelik tazminat veya tedavi masrafları yalnız başına sigorta edilemez, ancak ölüm ve sürekli sakatlık teminatları ile birlikte verilebilir.

Sigorta teminatı kapsamına alınacak kişilerin meslek sınıfları üç gruba ayrılmıştır:

 • fikren veya elle çalışanlar,
 • elle ve aynı zamanda bedenen çalışanlar,
 • devamlı olarak makine ile bedenen veya elle çalışanlar.

Birden fazla mesleğe sahip olanların sigortalarında, bunlardan en yüksek sınıfa giren mesleğe ait prim alınır.

Bu sigorta, 16 yaşından küçüklere ve 65 yaşından büyük kimselere belli esaslar dahilinde uygulanır.

Ferdi kaza sigortasında deprem ek teminatlarının verilmesi esastır.

Sportif faaliyetlere katılma, ek sözleşme maddesi kapsamında sigortalanabilir. Bu, lisanslı olarak spor yapan futbolcu, basketbolcu ve voleybolcular için uygulanmaz.

Lisanslı olarak spor yapan futbolcu, basketbolcu ve voleybolcular için uygulanacak ferdi kaza sigortaları, kapsamlarına göre 3 ana teminat grubuna ayrılmıştır:

 1. teminat grubu; yalnız maç ve antrenman sürelerini,
 2. teminat grubu; yalnız maç ve antrenman süreleri ile bunlara gidiş ' dönüş yol sürelerini,
 3. teminat grubu; 24 saatlik süreyi kapsamaktadır.

Kasa Hırsızlık Sigortası

Bu poliçe, ağırlığı, markası ve bulunduğu yer belirli olan kasada bulunan paranın, sair kıymetlerin ve eşyanın her türlü hırsızlığını ve ayrıca hırsızlar tarafından hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs esnasında sigortalı kasa muhteviyatına veya kasaya yapılacak ziya ve hasarları teminat altına alır.
Ferdi Kaza Koltuk Sigortası

Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların; isim belirtilmeden aracın sürücüsünün ve varsa muavinin;

 • ÖLÜM
 • SÜREKLİ SAKATLIK
 • TEDAVİ MASRAFLARI'nı,

temin eder.

Ayrıca yolcuların; aracın sürücüsünün ve varsa muavinin seyahatları sırasında deprem sonucu artaya çıkabilecek haller de teminat altındadır.

Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta ile; sizin veya bağlı bulunduğunuz taşıma şirketinin, yapmış olduğu taşımacılık sözleşmesi çerçevesinde bu poliçede kayıtlı servis aracı ile taşınan; personel, öğrenciler, görevli sürücüler ile yardımcıları ve diğer görevliler, sözleşmede belirtilen güzergahlarda gerçekleştirilecek taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, taşıma aracında bulundukları süre içinde ve araca inip-binerken karşılaşacakları her türlü kazaların neticelerine teminat altına alınır.

Bu sigorta kapsamına giren teminatlar:

 • Ölüm
 • Sürekli sakatlık
 • Tedavi masrafları
 • Deprem
Taşınan Para-Kıymet Sigortası

Bu sigorta personeliniz tarafından taşınacak para ve kıymetleri kapsar.

Teminat altına alınan haller ise:

 • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar
 • Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlıklar ve,
 • Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplardır.

Taşınan para işyerinizde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta teminatı paraların işyerinizdeki kasada muhafaza edilmesi kaydıyla ertesi gün 19:00'a kadar devam eder.

Bu poliçe, hırsızlık sigortası genel şartlarının A4.3 ve A4.4 maddelerinde belirtilen;

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
 • Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı,

rizikolarını da temin eder.

Trafik Sigortası

A) İŞLETENİN TRAFİK (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ) SİGORTASI

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Trafik sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenir.

B) MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ MESLEKİ FAALİYETTE BULUNANLAR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüsler; gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması veya benzeri bir amaçla kendilerine bırakılan araçların neden olacağı zararlardan dolayı Karayolları Trafik Kanunu' na göre aracın asıl işleteni gibi sorumludurlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası, yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren meslek sahipleri tarafından yaptırılan ve meslek sahiplerinin hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Yeşil Kart Sigortası

Bu sigorta ile aracınızın yurt dışında ve Yeşil Kart'ın arkasında belirtilmiş olan üye ülkelerde kullanımı sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya maddi zarara uğranmasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, o ülkenin trafik kanununa göre size (işleten olarak) düşen hukuki sorumluluğu, yine aynı zorunlu limitler dahilinde teminat altına alabilirsiniz.

Sigorta Şirketleri Yeşil Kart Sigortasını, üye ülkelerde kurulmuş olan Motorlu Taşıt Büroları adına ve acentesi olarak yapmaktadırlar.

Zorunlu Otobüs Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, şehirlerarası veya uluslar arası yolcu taşıyan ve sigorta sözleşmesinde kayıtlı bulunan yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, mola ve duraklamalar dahil geçen yolculuk süresi içerisinde maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Her bir motorlu kara taşıtı için ayrı poliçe düzenlenir. Poliçe kanunen zorunlu olup primi peşin ödenmek zorundadır.

Teminat tutarları, otobüsteki yolcu koltuk sayısıyla görevli personel başına aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Tedavi giderleri : 57.500 YTL.

Sakatlanma ve ölüm : 57.500 YTL.

Yukarıda belirlenen teminatları kapsayan karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasının primleri, sigortalılar ve sigorta şirketleri arasında serbestçe belirlenir.

Hukuksal Koruma Sigortaları

Anadolu Sigorta, kişilerin, karşılaştıkları uyuşmazlık ortamında haklarını aramak veya savunmak için yapılmak zorunda oldukları tüm yasal masrafların karşılandığı Hukuksal Koruma Sigortaları ile Türk insanını da gelişmiş batılı toplumlarca vazgeçilmez bir yaşam modeli olarak benimsenen " Hakkının bilincinde hakkını arayan ve savunan" çağdaş bir konuma taşımayı amaçlamaktadır.

Gerek karmaşık hukuk kurallarının bilinmemesi gerek uzayan davaların takibi için zamanın olmaması gerekse yargılama giderlerinin pahalı olması nedeniyle hak aramak veya savunmak amacıyla yargıya başvuramayan, haklı olup dava açamayan, kendini savunma imkanı bulamayan herkes bu sigortalarla hakkını elde etme fırsatını yakalayacaktır.

Hukuksal Koruma Sigortalarında şirketimiz tarafından öncelikle trafik terörünün yarattığı uyuşmazlıklara yönelik olarak Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve Sürücü Hukuksal Koruma teminatları uygulanmaktadır.

Bu teminat, sigortalının taraf olduğu ve sigorta sözleşmesi ile saptanan konular kapsamındaki hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme masraflarını karşılar.

 

Şirket Haberleri

İşe Giderken Servis Kullananlara Kaskoda İndirim

Türk sigorta sektörünün öncü şirketi Anadolu Sigorta, işe gidip gelirken servis kullanan çalışanlara yönelik yeni bir kampanya başlattı.

DEVAMINI OKU